Verblijfsobject

Het Verblijfsobject valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen.

Toelichting: Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Verblijfsobject wordt verwezen naar het BAG objectenhandboek 2009 inclusief besluit zorgcomplexen 2012 . Het uitgangspunt van de definitie is het samenhangende gebruik van een eenheid, waarmee wordt benadrukt dat de afbakening van een verblijfsobject met name afhankelijk is van de functie die een ruimte vervult.

Populatie: De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Verblijfsobjecten op het Nederlands grondgebied die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. De gegevens over Verblijfsobjecten blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien het Verblijfsobject als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Verblijfsobjecten die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.

Kwaliteit: Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)

Wetgeving:

Herkomst: Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan

Eigenaar: Gemeente

Authentiek: ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Relaties: Standplaats, Ligplaats, Pand, Nummeraanduiding

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting