Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een Verblijfsobject, een Standplaats of een Ligplaats.

Toelichting: Met het begrip Nummeraanduidingen wordt het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging bedoeld. Een Nummeraanduiding bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen. Een Nummeraanduiding heeft altijd betrekking op een enkel adresseerbaar object en komt in essentie overeen met de reeds bekende "huisnummers". Nummeraanduidingen kunnen alleen worden toegekend aan als zodanig aangewezen adresseerbare objecttypen: Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen. Deze objecttypen zijn gedefinieerd in het kader van de basisregistratie gebouwen.

Populatie: De basisregistratie adressen bevat alle officieel als zodanig toegekende Nummeraanduidingen op het Nederlandse grondgebied. De gegevens over Nummeraanduidingen blijven in de basisregistratie adressen aanwezig, ook indien de Nummeraanduiding als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie adressen bevat in principe geen gegevens over Nummeraanduidingen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.

Kwaliteit: Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)

Wetgeving:

Herkomst: Een Nummeraanduiding bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen. Een Nummeraanduiding heeft altijd betrekking op een enkel adresseerbaar object.

Eigenaar: Gemeente

Authentiek: ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Relaties: Openbare ruimte, Woonplaats, Verblijfsobject, Standplaats, Ligplaats

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting