Ligplaats

Een Ligplaats valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Het is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

Toelichting: Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Ligplaats wordt verwezen naar het objectenhandboek basisregistratie gebouwen.

Populatie: De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Ligplaatsen op het Nederlands grondgebied, die daartoe officieel als zodanig zijn aangewezen. De gegevens over Ligplaatsen blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien de Ligplaats als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Ligplaatsen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.

Kwaliteit: Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)

Wetgeving:

Herkomst: Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan

Eigenaar: Gemeente

Authentiek: ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Relaties: Standplaats, Verblijfsobject, Pand, Nummeraanduiding

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting